Sök

Förvaltning och utveckling av äldre park- och trädgårdsmiljöer

Arbetar du med kulturhistoriskt värdefulla parker eller trädgårdar? Kursen kommer att ta upp hur man inventerar och värderar befintligt, äldre växtmaterial som är betydelsefulla för platsens historia. Vi diskuterar också lämpliga skötselmetoder och vilka verktyg och redskap som kan användas.

Med anledning av coronaviruset

Vi kommer att erbjuda kompetensutvecklingskurser under anpassade former för att hindra smittspridning. Vi lägger stor vikt vid det personliga ansvaret; att du som deltagare är helt symtomfri. Vi vill dock betona att situationen kan förändras snabbt så eventuella bokningar av resor bör vara ombokningsbara.

Kursinformation

Kursens syfte är att öka kunskapen om äldre parker och trädgårdars kulturhistoriska värden samt visa på metoder för inventering och värdering av äldre växtmaterial som är betydelsefulla för platsens historia. Kursen skall ge redskap för att fatta väl underbyggda beslut vad gäller förvaltning, förändring och skötsel av gröna kulturmiljöer.

Vem kan gå kursen? Kursen riktar sig till dig som har viss växtkännedom och grundläggande kunskaper i svensk trädgårdshistoria. För er som behöver friska upp minnet rekommenderas ”Trädgårdshistoria för inventerare” av Anna Andreasson. Den finns tillgänglig som PDF på sidan. Du kan vara förvaltare eller praktiskt yrkesverksam i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar. För parkförvaltningar, Svenska Kyrkan, bostadsrättsföreningar, privata ägare, trädgårdsmästare, landskapsarkitekter och personer med ansvar för skötsel är detta en mycket matnyttig kurs. Du ska ha tillgång till en miljö att utföra den praktiska uppgiften i mellan kurstillfällena. Vi utgår från trädgårdsmiljöns nuvarande status så parken behöver inte vara i ett perfekt skick. Vi diskuterar även vad Kulturmiljölagen säger om skydd för parker och trädgårdar som hör till byggnadsminnen.

Kursmoment

 • - Trädgårdshistoria
 • - Träd i kulturmiljöer
 • - Inventering och värdering av olika miljöer
 • - Hur man väljer tidstypiskt och lämpligt växtmaterial
 • - Andra materialval i känsliga park- och trädgårdsmiljöer
 • - Skötsel av kulturhistoriska parker och trädgårdar
 • - Kyrkogårdens gröna kulturarv
 • - Användning och val av olika redskap
 • - Kunskapsförmedling till besökare
 • - Utvecklande och bevarandestrategier - kompromisser
 • - Studiebesök i närområdet
 • - Egen övningsuppgift

Datum

Kursen kan även ges som endagskurs om önskemål finns.

 • Denna kurs är inställd på grund av rådande restriktioner.
 • Vi uppdaterar med nya datum så snart vi får möjlighet.

Kursansvarig

Kursen ges på Trädgårdens skola, Dacapo Mariestad. Handledare är Ulrika Rydh, trädgårdsantikvarie på företaget Hus och Grönska.

Gästföreläsare

Vid andra kurstillfället kommer Henrik Morin, före detta konsulent vid Nationella genbanken med lång erfarenhet av att arbeta med äldre trädgårdsmiljöer och växtmaterial. Han kommer att prata om kyrkogården; hur kulturhistoriskt intressant växtmaterial kan hanteras i förhållande till exempelvis nya begravningsformer eller rådande lagstiftning. Detta varvas med inspirerande exempel från olika kyrkogårdsmiljöer och konkreta tips för praktiskt genomförande.

Handledare Ulrika Rydh och gästföreläsare Henrik Morin

Kursbevis

Alla deltagare får ett kursintyg.

Pris

För tre dagar: 6500 kr exklusive moms som betalas av arbetsgivare. För en dag: 2600kr exklusive moms. I kursavgiften ingår arbetsmaterial, kursdokumentation, kursintyg och lunch samt fika.

Bakgrund till kursens framtagande

Trädgårdsturismen ökar för varje år. Redan 2008 utropade tankesmedjan Movium de svenska trädgårdarna och parkerna till en outnyttjad resurs för turism och regional utveckling. För Turistrådet i Västra Götaland är ett av två fokusområden för 2020. En studie från Oxford Economics4 från 2018 fann att trädgårdsturismen genererar 2,9 miljarder pund(motsvarande nästan 36 miljarder) av Storbritanniens BNP, sysselsätter 32 000 personer, och att internationella turister spenderade uppskattningsvis 2,2 miljarder pund på besök i Storbritanniens parker och trädgårdar under 2017. Rapporten uppskattar också att trädgårdsturismen genererade ytterligare 1,2 miljarder pund för relaterade branscher som hotell och restauranger.

I Sverige finns en mångfald av äldre parker och trädgårdar med stora värden för vårt gröna kulturarv. Det kan vara så väl offentliga parker som mindre besöksträdgårdar vid slott och herrgårdar. Miljöerna ger utrymme för socialisering, rekreation och fungerar som attraktiva besöksmål.

Våra parker och trädgårdar är uppbyggda av ett föränderligt växtmaterial och dess användning har ofta förändrats över tid. I många fall har det inneburit igenväxning och förenkling. Det är en del av parkernas och trädgårdarnas karaktär och historia och något vi måste förhålla oss till.

Som offentlig plats ställs andra krav på tillgänglighet och anpassning vilket inte alltid är förenligt med platsens kulturhistoriska värden. Stort besökstryck ökar också slitaget på grönytor vilket gör att växtmaterial slits och behöver bytas ut. Grönytor står också inför exploateringshot när städer växer. Behovet av kunskap kring värdering av äldre park- och trädgårdsmiljöer behövs för att utveckling och förnyelse ska ske i symbios med främjandet av de kulturhistoriska och hortikulturella värdena. Även kunskaper i hållbart växtmaterial anpassade efter platsens historia och karaktär är viktiga, liksom kännedom om äldre och alternativa skötselmetoder. Trädgårdens innehåll tillsammans med en medveten skötsel är en del av platsens kunskapsförmedling och bidrar till att göra parken eller trädgården än mer värdefull.

KONTAKT

Dacapo

Kursutvecklare
Ulrika Roslund Svensson
ulrika.roslund-svensson@mariestad.se

tel. 0501- 75 58 09
mån-ons 8-16

FAKTA

Dacapo Mariestad är en kommunal organisation med uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. Dacapo verkar också för att utveckla en inspirerande forsknings- och utbildningsmiljö i Mariestad som främjar relationer mellan studenter, forskning och Näringsliv.

Dacapo Mariestad fungerar som en länk mellan akademi, kommun och lokalsamhälle. Genom att vitt skilda verksamheter kultiveras under ett och samma tak uppstår intressanta korsbefruktningar som skapar växtkraft.