Sök

Värde och skötsel av skyddsvärda träd

Arbetar du med förvaltning av träd på ett eller annat sätt? Vi erbjuder en kompetenshöjande kurs med syfte att öka kunskapen om trädens roll i ekosystemet. Målet är att kursen ska leda till underbyggda beslut vad gäller inventeringar och skötselplaner av skyddsvärda träd utifrån ett kulturhistoriskt och biologiskt perspektiv.

Med anledning av coronaviruset

Denna kurs var planerad våren 2020 men sköts upp på grund av covid-19. Vi kommer att erbjuda kursen under våren 2021 istället, med en förhoppning om att risken för smittspridning då är minimerad. Vi vill dock betona att situationen kan förändras snabbt så ev. bokningar av resor bör vara ombokningsbara. Stor vikt läggs vid det personliga ansvaret; att du som deltagare är helt symtomfri.

Kursinformation

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper inom trädfysiologi och artkännedom. Du kan exempelvis vara parkförvaltare, beslutsfattare på planavdelningen eller plan- och landskapsarkitekter. Vi välkomnar även bostadsrättsföreningar, trädgårdsföretag och arborister.

Kursens syfte är att öka kunskapen om trädens roll i vårt ekosystem samt sprida kunskap om hur dessa träd ska inventeras och skötas. Kursen skall leda till underbyggda beslut vad gäller inventeringar och skötselplaner av skyddsvärda träd utifrån både ett kulturhistoriskt och ett biologiskt perspektiv. Kursen berör även lagstiftning som gäller för skyddsvärda träd.

Kursmoment

  • - Hur kan skyddsvärda träd beskrivas och känna igen som är av betydelse på grund av sina biologiska eller kulturhistoriska värden?
    - Hur genomförs en inventering av skyddsvärda träd?
    - Vilken betydelse har rötterna och hur sköts bäst omgivande mark kring skyddsvärda träd?
    - Introduktion till skötsel av skyddsvärda träd och beskärning av skyddsvärda träd inklusive gamla hamlade träd
    - Skydd av träd och lagstiftning

Med anledning av coronaviruset

Vårens kompetenshöjande kurser skjuts på framtiden för att minska risken för smittspridning med anledning av coronaviruset. Vi återkommer med nya datum så snart vi kan.

Datum

Kursen är framflyttad men du kan göra en intresseanmälan nedan så hör vi av oss till dig när kursstart blir aktuellt. Nedan ser du ett exempel på upplägg av kurstillfällen.

Kl. 9:30-16:00
Klockslagen är satta för att fungera med tågavgångar mot Stockholm och Göteborg.

Kursansvarig

Kursen ges på Trädgårdens skola, av Dacapo Mariestad. Handledare är Vikki Bengtsson, ekolog på Pro Natura.

Porträtt av vår leende kurshandledare Vikki Bengtsson

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare kan kursen komma att ställas in i väntan på nytt datum.

Kursbevis

Alla deltagare får kursintyg.

Pris

1950 kr exklusive moms
I kursavgiften ingår arbetsmaterial, kursdokumentation, kursintyg och lunch samt fika.

Bakgrund till kursens framtagande

Åldriga, skyddsvärda träd, i slutet av sin naturliga livscykel och fulla av håligheter och partier med död ved, representerar mycket höga värden både ur ett ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv och kräver ofta speciell skötsel. Det ekologiska värdet av dessa träd reflekteras av den stora betydelse de har i flera Natura 2000 habitat och den roll de spelar som hemvist för flera arter skyddade av nätverket Natura 2000.

Utvecklingen inom ekonomi, jordbruk och skogsbruk under det senaste seklet har inneburit en dramatisk förändring av vår markanvändning. På landsbygden har miljoner av skyddsvärda, hamlade träd övergivits eller fällts efter århundraden av aktiv skötsel där lövfoder eller ved har bärgats. I mer bebyggda områden skadas eller avverkas skyddsvärda träd ofta med säkerhetsfrågor som förevändning. Dessa processer har lett till en dramatisk förlust av skyddsvärda träd i våra ekosystem med medföljande förlust av färdigheter och kunskap om deras skötsel.

Snabbfakta

Kontakt

Dacapo

Kursutvecklare
Ulrika Roslund Svensson
ulrika.roslund-svensson@mariestad.se

tel. 0501- 75 58 09
mån-ons 8-16

Fakta

Dacapo Mariestad är en kommunal organisation med uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. Dacapo verkar också för att utveckla en inspirerande forsknings- och utbildningsmiljö i Mariestad som främjar relationer mellan studenter, forskning och Näringsliv.

Dacapo Mariestad fungerar som en länk mellan akademi, kommun och lokalsamhälle. Genom att vitt s kilda verksamheter kultiveras under ett och samma tak uppstår intressanta korsbefruktningar som skapar växtkraft.