Sök

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk

Göteborgs universitet erbjuder utbildningen Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. Det är programmet där du kan utbilda dig till trädgårdsmästare och vara med och forma framtidens hållbara gröna miljöer. Med kulturhistoriska perspektiv och ekologiska hantverksmetoder studerar du kulturvård, trädgårdsodling, trädgårdsskötsel och växtkunskap.

Utbildningen ges på plats i Mariestad.

Besök lokalerna i Mariestad på en virtuell rundtur

Om utbildningen

På utbildningen lär du dig trädgårdsmästaryrket med inriktning kulturvård. Att arbeta på ett hållbart sätt med det levande gröna kulturarvet, är att förstå växtmaterialets skötsel- och ståndortskrav. Du pluggar namn på träd, buskar, perenner och vildflor för att kunna se på trädgården och landskapet med trädgårdsmästarens ögon. Alla moment har ett hållbart och ekologiskt förhållningssätt till det biologiska kulturarvet, till växter och till landskap och trädgårdsmiljöer.

Det omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundnivå

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Under utbildningen

Programmet läser du i Mariestad och första året inleder du hösten med studier i biologi med växtkunskap, du får arbeta med skötsel i trädgård och studerar landskapets och trädgårdens historia, trädgårdsskötsel och gestaltning. Du får påbörja akademiskt skrivande och får en inblick i kulturvård och trädgårdens och landskapets olika hantverk.

Under termin två och tre lär du dig grunderna i odling, förökning, skötsel och odlingsplanering. Under sommarkursen, i juni och fram till och med första veckan i juli, är trädgårdsarbetet i full gång men vi gör också exkursioner i landskapet för att studera naturen och växter med teckning och inventeringsmetoder.

Termin fyra läser du vetenskaplig teori och metod och får en kvalificerad förståelse för kulturlandskapets skötsel. Du fortsätter med fördjupade studier i trädgårdshantverket och utvecklande skötsel där du tar del av kulturhistorisk gestaltning och olika traditionella och samtida metoder för förökning och skötsel.

Praktikkurser ges under sommaren efter termin fyra och inleder även termin fem. Institutionens kontakter med organisationer och nätverk som fokuserar på historiska parker, trädgårdar och kulturlandskap, ger dig goda ingångar till kvalificerad praktik och kontakt med yrkesfältet. Under utbildningens sista år har du möjlighet till utlandspraktik.

Inför den sista terminen inriktar du dig i fördjupningsstudier tillsammans med dina studiekamrater och under tio veckor under utbildningens sjätte och sista termin gör du ett enskilt fördjupningsarbete som leder fram till kandidatexamen i kulturvård.

Utbildningen följer växtsäsongen och naturens rytm. Därför är vårterminerna år ett och år två förlängda med fem veckor, det gör att sista terminen är klar redan i slutet av mars.

Efter utbildningen

Trädgårdsmästaren har ett brett arbetsfält som omfattar skötsel, vård och förnyelse av trädgårdar. Studenter från programmet arbetar i kulturhistoriska trädgårdar eller i trädgårdsföretag med olika inriktningar. Det kan vara arbete med odling, eller skötsel och utveckling i anläggningar, i kulturreservat, hos bostadsbolag eller i Svenska kyrkans regi, ibland på säsong. Det är också vanligt att starta eget företag efter examen. Efter kandidatexamen kan du också läsa vidare på masterprogrammet i kulturvård vid institutionen för kulturvård i Göteborg.

Relaterad information

KONTAKT GÖTEBORGS UNIVERSITET

Studievägledare
Lars Runnquist
svl@conservation.gu.se